Medezeggenschapsraad

OBS De Kyckert heeft een actieve Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een afvaardiging namens het personeel (3 leerkrachten) en een afvaardiging namens de ouders (3 personen). Binnen de MR van De Kyckert is ervoor gekozen om in de afvaardiging van de ouders altijd een lid van de ouderraad op te nemen. Het team en de ouderraad zijn hierdoor dus vertegenwoordigd in de MR en worden hierdoor op de hoogte gehouden van de diverse ontwikkelingen.

 

De MR vergadert een aantal maal per jaar. In deze vergaderingen komen zaken als huisvesting, leerplannen, personele bezetting, contacten met directie e.d. aan de orde. Daarnaast maakt een afvaardiging van de MR deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die de belangen behartigt van alle openbare basisscholen in het Westland die zijn aangesloten bij de Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW). In de GMR worden die zaken besproken die alle openbare basisscholen aangaan.

 

Doel van de MR

De medezeggenschapsraad denkt mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR heeft bij een aantal onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. 


Samenstelling medezeggenschapsraad  

 

Astrid Groot Zevert-Velema (voorzitter) oudergeleding
Maitrie Bhadjoe (secretaris) oudergeleding
Amie van Bergenhenegouwen teamgeleding
Wilbert van Beukering oudergeleding
Rob Dankers teamgeleding
Sandra Helleman teamgeleding

 

Astrid Groot Zevert-Velema

Mijn naam is Astrid Groot Zevert-Velema. Ik ben 42, woon aan de Prins Clausstraat in Wateringen, ben getrouwd met Pjotr en de moeder van Eowyn. Ik werk als senior communicatieadviseur binnen de Rijksoverheid. Ik heb me aangemeld voor de medezeggenschapsraad, omdat ik graag namens de ouders betrokken wil zijn bij het beleid van de school. Sinds het begin van schooljaar 2016-2017 ben ik ook met plezier lid van de ouderraad, waardoor ik nu de OR binnen de MR kan vertegenwoordigen. De komende tijd wil ik me graag inzetten voor een goede communicatie tussen de MR en jou als ouder/verzorger. Dus heb je vragen, opmerkingen, suggesties of wil je iets op de MR-agenda zetten? Neem dan contact met ons op!

 

Maitrie Bhadjoe

Mijn naam is Maitrie Bhadjoe. Ik ben 37 jaar, getrouwd met Jeffery en moeder van Jayce en Faylinn. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een grote verzekeraar in Den Haag in de functie acceptant zakelijke verzekeringen.

De reden dat ik mij in wil zetten voor de Medezeggenschapsraad (MR) is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor uw en mijn kinderen.
Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over de onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd.
Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden om gezamenlijk te werken aan een school waar personeel en kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel naar toe brengen.

 

Wilbert van Beukering

Mijn naam is Wilbert van Beukering, vader van Jule (2 jaar), Saar (groep 1/2C) en Mette (groep 4A). Ik ben 40 jaar en woon Wateringen. Mijn eerste studie was de opleiding tot gymleraar en een paar jaar geleden heb ik mijn bedrijfskundige (MBA) opleiding afgerond.

 

Ik werk al lange tijd in het onderwijs, eerst als docent lichamelijke opvoeding en nu als directeur op een praktijkschool in Delft. Mijn ambitie is om er toe bij te dragen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen, zowel personeel als leerlingen.


Omdat ik met de Laurentius Praktijkschool deel uit maak van een grote stichting voor primair onderwijs ben ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen en uitdagingen waar basisscholen mee te maken hebben. Graag zou ik mijn ervaring, kennis en vooral mijn creativiteit willen
toevoegen als ouder aan de MR.

 

Contact met de MR

Als u contact op wilt nemen met de MR kunt u een mail sturen naar MR@dekyckert.nl.

Natuurlijk kunt u ook altijd één van de MR-leden op school aanspreken.

 

Vergaderdata 2019-2020

10 oktober

De volgende zaken zijn besproken:

 • schoolgids
 • jaarplan
 •  ontwikkeling in Wateringen
 •  begroting
 • MR jaarverslag 2018-2019
 • tussenevaluatie continurooster
 • nieuws uit de OR en de GMR
 • staking 6 november


12 december

De volgende zaken zijn besproken:

 • Schoolgids  (instemming/ondertekening)
 • Jaarplan 2019-2020 (instemming/ondertekening)
 • Dashboard (bijlage jaarplan/jaarverslag – instemming/ondertekening)
 • Ontwikkelingen Wateringen en omgeving
 • Continurooster
 • Schoolfotograaf
 • Gedragsprotocol (evaluatie)
 • Info vanuit de OR/GMR
 • Ontwikkelingen school 

 

20 februari

De volgende zaken zijn besproken:

 • continurooster
 • huisvesting
 • personeelszaken
 • schoolplan
 • schoolfotograaf
 • OR en GMR gerelateerde zaken
 • Schoolontwikkeling en ouderbetrokkenheid

 

Overige vergaderdata
23 april
11 juni

 

De notulen van de MR-vergaderingen zijn altijd in te zien bij de directie.

 

Volgende vergadering: donderdag 12 december 2019