Missie en visie

De Kyckert heeft de ambitie om een school te zijn die in de omgeving wordt gezien als een betrouwbare partner in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Zij werkt hierin samen met diverse instanties, waaronder de brede school, om kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar naast de didactische ontwikkeling ook een sociaal-emotionele en brede ontwikkeling mee te geven. De leerling staat in 2024 nog meer centraal in ons onderwijs. Het bieden van kwaliteit en kansen voor onze leerlingen en het geven van een eigen verantwoordelijkheid zijn kerngedachten die hierbij uitgedragen worden.

Net als bij het koersplan van het bestuur is ons schoolplan gebaseerd op de gouden Circkel van Sinek (2009). Dit model gaat er vanuit dat excellerende organisaties werken van binnen naar buiten.

 

Onze school is zich ervan bewust waarom (why) we er zijn en heeft dit vertaald in een missie. In onze visie leggen we via onze kernwaarden uit, hoe (how) wij onze missie naleven. Wat (what) wij als school in de komende jaren willen bereiken, onze ambities, zijn hieruit voortgekomen.

 

Onze missie; het waarom
OBS De Kyckert wil in een veilige en inspirerende leeromgeving openbaar onderwijs bieden aan kinderen die in beginsel woonachtig zijn in Wateringen en Kwintsheul. Om haar leerlingen de kans te bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen biedt de school haar leerlingen een vertrouwde basis door het sociaal-emotioneel leren een duidelijke plek te geven in het onderwijs op de school.
Vanuit deze vertrouwde basis biedt De Kyckert haar leerlingen een gedifferentieerd, inspirerend en uitdagend onderwijsaanbod dat bovenal betekenisvol te noemen is. Op de school krijgt ieder kind de kans om zelf keuzes te maken en het eigen talent te ontdekken. We leren onze leerlingen dat onze openbare basisschool (als maatschappij in het klein) alleen kan functioneren als er in ons dagelijks handelen waardevolle en betekenisvolle samenwerkingen worden aangegaan. Op OBS De Kyckert willen we: “ontwikkelen vanuit een vertrouwde basis

 

Onze visie; het hoe
Om onze missie te doen laten slagen baseren we ons als Kyckert op drie kernwaarden:

 

Vertrouwen - Betekenisvol - Samenwerking

 

Vertrouwen
Op OBS De Kyckert werken we vanuit de kernwaarde “vertrouwen”. We werken vanuit de juiste intenties en zijn betrouwbaar en integer naar onszelf en anderen. We geven en krijgen vertrouwen in ouders en leerlingen en gaan duurzame en  waardevolle samenwerkingen aan in de relaties die wij aangaan. Op OBS De Kyckert is er ruimte om te experimenteren, te onderzoeken en te ondernemen. We willen werken in een lerende organisatie waarbij “fouten” maken mag.

 

Betekenisvol

OBS De Kyckert wil “betekenisvol” openbaar onderwijs aanbieden. Bij het samenstellen van het curriculum nemen vragen als “Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?” en “Wat voegt dit toe voor onze leerlingen en school?” een centrale plek in. De school gelooft erin dat zij moet boeien en inspireren en wil daar waar mogelijk een aanbod op maat kunnen bieden aan haar leerlingen. De school werkt groepsdoorbroken en biedt daar waar mogelijk thematisch onderwijs aan om relaties te leggen tussen de diverse vakgebieden. De ontwikkeling van kinderen en leerkrachten staat bij ons centraal. Daartoe stimuleren en inspireren wij elkaar, leren wij met en van elkaar en dagen wij elkaar uit om talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen. Onze kinderen hebben plezier in het leren en onze medewerkers werken met plezier.

 

Samenwerking

OBS De Kyckert vertrouwt op de meerwaarde van “samenwerking”. Alleen in goede samenwerking kunnen wij echt iets voor elkaar betekenen. Dat geldt voor de teamleden, voor de samenwerking met leerlingen en hun ouders, maar net zo goed voor de samenwerking met andere partners in onze omgeving. Samenwerken vraagt om rekening houden met elkaar; om interesse te hebben in de ander en deze zonder oordeel tegemoet te treden. We slaan graag de handen ineen om de kinderen verder te brengen.

 

Onze ambities; het wat
Net als de maatschappij blijft onze school zich ontwikkelen. Onze ambities voor de komende jaren zijn de leidraad voor deze ontwikkeling en sluiten naadloos aan op onze missie en visie. In het koersplan van onze stichting zijn vier focuspunten geformuleerd die in de komende jaren centraal zullen staan:

  1. onderwijskwaliteit
  2. gezondheid
  3. mediawijsheid
  4. duurzaamheid