Toetsen en testen

Methode gebonden toetsen

Een methode gebonden toets is een belangrijk middel omdat een leerkracht op basis van deze informatie de aanpak voor de volgende les kan bepalen. De resultaten van deze toetsen hebben een sterke verbinding met de dagelijkse lespraktijk. Zo kan een leerkracht de leerlingen die de leerstof nog niet beheersen bij elkaar nemen aan de instructietafel en hen extra oefening aanbieden. De focus van de leerkracht ligt vooral op de les van morgen. Voor de leerkracht zijn de methode gebonden toetsen, naast andere observaties, de belangrijkste indicator voor zijn/haar handelen.

Niet methodegebonden toetsen: Cito-toetsen

Wij nemen de niet methode gebonden toetsen van Cito 3.0 af volgens de toetskalender van Cito. Niet methode gebonden toetsen zijn belangrijk om de vaardigheidsgroei van leerlingen te kunnen meten over een langere periode. De verbinding met de les van morgen is minder concreet. De Citotoetsen hebben een belangrijke functie;

 

 • Ze zijn objectiever.
 • Ze maken vergelijking mogelijk met andere leerlingen, groepen, scholen, etc.
 • Ze meten de output van het onderwijs, in termen van een algemene vaardigheid.
 • Ze geven aan welke aanpak in eerste instantie voor de leerling de komende tijd geïndiceerd is. Een leerling die laag scoort past een intensieve aanpak, een gemiddeld scorende leerling past een de basisaanpak, en een hoog scorende leerling past een verrijkte aanpak. Per leerdoel kan deze indeling soms wisselen.

Bij de groepen 1 en 2 nemen wij geen Citotoetsen af, bij de groepen 3 en 4 nemen we de toetsen op papier af in de originele materialen van Cito en vanaf groep 5 doen we dat vanaf 2021 gedeeltelijk digitaal (Rekenen/Wiskunde en Spelling, groepen 7 en 8 ook Werkwoordspelling) en gedeeltelijk op papier (Begrijpend lezen).

De resultaten staan in het computerprogramma cito-lovs en worden automatisch ingelezen in het leerlingadministratieprogramma ESIS. Vanuit ESIS worden de toetsen gepubliceerd naar MijnRapportfolio.

 

Meer info: https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders.

 

Centrale eindtoets: IEP

De IEP Eindtoets bestaat sinds schooljaar 2014-2015, vanaf dat schooljaar werd de eindtoets voor groep 8 verplicht. Jaarlijks kiezen scholen uit één van de goedgekeurde eindtoetsen. Inmiddels gebruiken al ruim 30% van de basisscholen in Nederland deze toets.

De IEP Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. Met een mooie en frisse opmaak, leuke teksten en heldere vragen verlagen we de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht kunnen laten zien op welk niveau ze staan. Toetsen mogen namelijk vooral ook leuk zijn om te maken, dat haalt het beste in een leerling naar boven.

Capaciteitenonderzoeken groep 3, 5 en 8

We vinden het belangrijk om tijdens de schooltijd een compleet beeld van onze leerlingen te krijgen en het leerstofaanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften, leermogelijkheden en capaciteiten van onze leerlingen. Om dit te realiseren nemen we naast de Cito-toetsen waar we de vaardigheden van de leerlingen tweemaal jaarlijks in beeld brengen, in de groepen 3, 5 en 8 een cognitieve capaciteitentest af bij alle leerlingen in deze jaargroepen.

Het Derde Groeps Onderzoek (DGO) in groep 3

Vanaf schooljaar 2020-2021 kan uw kind meedoen met het DGO (Derde Groeps Onderzoek): een groepsgewijs onderzoek om vroegtijdig de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen van groep 3 in kaart te brengen. Hierdoor kan de school het onderwijsaanbod op deze behoeften afstemmen. Het DGO wordt in de maand januari door de leerkracht afgenomen op school. Het onderzoek bestaat uit een aantal toetsen en richt zich op de volgende onderdelen: het logisch redeneren, het oorzaak-gevolg verbanden leggen, het auditief geheugen en het concentreren op visuele informatie. Daarnaast wordt er gevraagd naar de beleving van uw kind met betrekking tot schoolse en niet-schoolse onderwerpen. Na afname van het onderzoek worden de resultaten door een orthopedagoog of psycholoog geananlyseerd en besproken met de groepsleerkracht en de intern begeleider van de school om zodoende te bepalen wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn. Deze informatie wordt ook met de ouders gedeeld in een oudergesprek.

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) in groep 5

De NSCCT die wij in de groepen 5 afnemen, is een globale screening van de niet-schoolse capaciteiten en geeft een indicatie van de mogelijkheden van de kinderen. Deze test is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen en kan het leervermogen toetsen van kinderen van groep 4 tot en met groep 8. Hierdoor krijgen leerkrachten beter zicht op wat leerlingen mogelijk kunnen, worden onderpresteerders opgezocht, en kan het onderwijs aanbod beter afgestemd worden op de leerlingen. De NSCCT bestaat uit 5 korte opdrachten die een beroep doen op het redeneren in woorden, getallen en beelden (voorstellingen) en wordt klassikaal afgenomen. Om ons leerstofaanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de eigen behoeften en capaciteiten van ieder kind vinden wij het belangrijk om de test in het begin van het schooljaar af te nemen. Deze informatie wordt ook met de ouders gedeeld in een oudergesprek. Deze test meet het leerpotentieel van de leerling.


Vier fases worden doorlopen bij het werken met de test:

 • Er wordt door de leerkracht een inschatting van het niveau gemaakt van elke leerling.
 • De test wordt afgenomen; dit gebeurt volgens een vaststaand protocol binnen een uur tijd en meestal in de eerste vier maanden van het schooljaar.
 • Vergelijkingen maken met de inschatting van de leerkracht, de kennistoetsen en de nscct test leveren interessante gegevens op van de leerlingen.
 • De uitslag van de test helpt een school te werken aan opbrengst bewust onderwijs: de test is een instrument om het onderwijs nog beter te laten aansluiten op wat kinderen kunnen.

Nederlandse Intelligentietest voor het Onderwijsniveau (NIO) in groep 8

De NIO is een toets voor het basisonderwijs die de intelligentie van een kind op verschillende onderdelen toetst.

De NIO wordt afgenomen door een externe instelling, maar vindt wel op de basisschool van de leerlingen plaats. De toets duurt ongeveer 2 uur en het bestaat uit zes verschillende onderdelen die allen een ander onderdeel meten. Per onderdeel verschilt de tijd die de kinderen ervoor krijgen, dit ligt tussen de 5 en 15 minuten. De zes verschillende onderdelen geven een NIO-score weer op twee verschillende inzichten: het rekenkundig/symbolisch en het talig/verbale inzicht. Na het maken van de toets, krijgen de leerkrachten een NIO-score waarmee ze een idee hebben van de intelligentie van het kind.

De IEP Eindtoets meet schoolvorderingen, dat is wat de leerling heeft geleerd tijdens zijn schoolcarrière (de feitelijke schoolprestaties). De NIO is een intelligentietest, die meet wat er ‘in’ de leerling zit (de mogelijke schoolprestaties). In het algemeen komen de uitslagen van een schoolvorderingstoets en een intelligentietest met elkaar overeen, maar dat hoeft niet. Deze uitslagen worden door de leerkrachten meegenomen tijdens het bespreken van een passend middelbaar schooladvies.

Citotoetsen 

In het Portfolio zijn de de vorderingen en resultaten van uw zoon/dochter terug te lezen. De Cito vorderingen- en resultaten worden tweemaal per jaar in het Portfolio geplaatst. 

 

Citoresultaten

Om de resultaten van de tussentijdse Citotoetsen weer te geven, wordt er in het overzicht gebruik gemaakt van Romeinse cijfers. De Citoscores zijn verdeeld in de niveau I t/m V en meten de ontwikkeling van de leerling op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, technisch lezen (DMT en AVI). DMT is een afkorting voor Drie-Minuten-Toets. Om de scores te bepalen wordt de leerling vergeleken met de andere leerlingen in Nederland die in hetzelfde jaar zitten. Daarnaast worden de behaalde Cito vorderingen- en resultaten weergegeven in een grafiek. In de grafieken is per vakgebied aangegeven wat de lijn is van de ontwikkeling van de leerling. Vanaf midden groep 5 wordt ook de uitstroombestemming per vakgebied getoond.

 

Wat betekenen de Citoscores?

 • Niveau I 20% hoogst scorende leerlingen
 • Niveau II 20% boven het landelijk gemiddeld
 • Niveau III 20% rond het landelijk gemiddelde
 • Niveau IV 20% onder het landelijk gemiddelde
 • Niveau V 20% laagst scorende leerlingen

Cito begrijpend lezen groep 4

Cito begrijpend lezen wordt niet meer eind groep 3 (E3) getoetst, maar zal midden groep 4 (M4) voor het eerst aangeboden worden.

 

AVI en DMT

Wij werken met de laatste versies van de AVI en DMT (Drie-Minuten-Toets) toetsen. 

 

Vragen over de Cito resultaten

Mocht u vragen/opmerkingen hebben over de Cito vorderingen van uw zoon/dochter willen wij u vragen om contact op te nemen met de groepsleerkracht.