Veelgestelde vragen

Schooltijden

› Wat worden de nieuwe schooltijden vanaf 2019-2020?

 

Inloop

Start 

Sport & Spel en Lunchpauze

Einde 

Maandag

*

 

8.30 uur

 

Tussen 10.00 en 11.30 uur 30 min. Sport & Spel

Tussen 12.00 en 13.30 uur lunchtijd en pauze

14.30 uur

Dinsdag

*

8.30 uur

Tussen 10.00 en 11.30 uur 30 min. Sport & Spel

Tussen 12.00 en 13.30 uur lunchtijd en pauze

14.30 uur

Woensdag

 

*

8.30 uur

Tussen 10.00 en 11.00 uur 15 min. buitenspel

12.15 uur

Donderdag

*

8.30 uur

Tussen 10.00 en 11.30 uur 30 min. Sport & Spel

Tussen 12.00 en 13.30 uur lunchtijd en pauze

14.30 uur

Vrijdag

*

8.30 uur

Tussen 10.00 en 11.30 uur 30 min. Sport & Spel

Tussen 12.00 en 13.30 uur lunchtijd en pauze

14.30 uur

 *de organisatie en het tijdstip van de inloop wordt nog nader uitgewerkt.

› Hoe hebben de ouders en team meegedacht over de nieuwe schooltijden?

De nieuwe schooltijden zijn al langere tijd onderwerp van gesprek in het team en in de medezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers namens ouders en team zitten. De oudergeleding en de personeelsgeleding van de MR hebben instemmingsrecht op het wijzigen van de schooltijden.

 

In schooljaar 2017-2018 is er een uitgebreide vragenlijst onder ouders uitgezet en de uitwerking is middels een aparte nieuwsbrief met de ouders gedeeld.

 

In de vragenlijsten, afgenomen bij personeel en ouders, is aangegeven dat de “vrije” woensdagmiddag behouden dient te worden. Bij de uitwerking is  rekening gehouden met deze voorkeur.

 

Het afgelopen schooljaar is er in de nieuwsbrief meerdere keren aandacht besteed aan het thema schooltijden en de redenen waarom de tijden aangepast moeten worden. Voor de voorjaarsvakantie hebben de ouders van de directie via Digiduif een informatiebrief over de nieuwe schooltijden ontvangen. Deze brief is door directie en medezeggenschapsraad opgesteld.

 

Op donderdag 7 maart zijn ouders die behoefte hebben aan meer informatie van harte welkom tijdens het eerste gedeelte van de MR-vergadering, van 18.45-19.15 uur.

› Hoe laat start de school?

De school start om 8.30 uur. Voorafgaande aan de start is er een zogeheten inloop. Op dit moment krijgen de ouders de gelegenheid de kinderen naar de klas te brengen. Om 8.30 uur sluit de school haar deuren en starten de leerkrachten met de les. Dit betekent dat alle leerlingen op dat moment in de groep aanwezig moeten zijn. Absentie en afwezigheid kan door de ouders gemeld worden via DigiDuif.

› Hoe laat zijn de leerlingen vrij?

Om 14.30 uur eindigen de lessen en zijn de leerlingen vrij. Na de lessen zullen de leerlingen de jassen en tassen pakken en naar buiten komen. De groepen 1 t/m 3 worden door de leerkrachten naar buiten gebracht. Groep 4 t/m 8 verlaat onder toezicht van de leerkrachten de school.

 

Om het einde van de schooldag op een fijne manier te laten verlopen willen wij de ouders vragen om buiten op de kinderen te wachten.

› Hoeveel lesuren maken de leerlingen?

In totaal zullen de leerlingen 24,75 uur les per week hebben. Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de leerlingen 5,25 uur les. Het lunchen en aansluitende pauzemoment worden hierbij niet als lestijd gerekend.

 

Op de woensdag zullen de leerlingen 3,75 uur les hebben. Om 12.15 uur hebben zijn alle leerlingen vrij. Op de woensdag wordt er dus geen lunchmoment georganiseerd.

Tussen de middag

› Wat doen de leerlingen tussen de middag?

Tussen 12.00 en 13.30 organiseert de school voor alle leerlingen een lunchmoment en een moment waarop de leerlingen pauze hebben. Het lunchen vindt plaats in de eigen klas en in de eigen groep. Bij het lunchen is de eigen leerkracht in de groep aanwezig. Afhankelijk van het rooster zal dit lunchmoment voorafgaande of na het pauzemoment zijn.

 

Het pauzemoment vindt plaats op de schoolpleinen, in de speelzaal of in de ruimtes in de school. De school draagt zorg voor voldoende toezicht en ruimte om dit moment op een waardevolle wijze te laten verlopen.

› Wat doet de leerkracht tijdens de lunch?

De leerkracht eet gezamenlijk met de leerlingen in de klas. Een waardevol moment waar wij in de verdere uitwerking nog handen en voeten aan zullen geven. Het moment van lunchen is afhankelijk van het rooster waarop ook het pauze/speel/beweegmoment is ingeroosterd.

› Hoe ziet de pauze van de kinderen eruit?

Tijdens de middagpauze zullen de leerlingen van de schoolpleinen en speelzaal gebruik kunnen maken en zullen de leerlingen gestimuleerd worden om met elkaar te spelen en te bewegen. Ook is er in de klas een gezamenlijk lunchmoment met de juffen/meesters.

› Hoe laat luncht mijn kind?

Tussen 12.00 en 13.30 hebben alle leerlingen op school geluncht en een pauzemoment gehad. Afhankelijk van het rooster zal dit lunchmoment voorafgaande of na het pauzemoment zijn.

Kosten

› Zijn er verplichte kosten?

Nee. Wel vraagt de school een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en besproken in de medezeggenschapsraad.

› Wat wordt er gedaan met de inkomsten uit de vrijwillige bijdrage door ouders?

De vrijwillige bijdrage voor het continurooster wordt onder andere gebruikt voor de aanschaf van materialen die tijdens de activiteiten in de pauze door de leerlingen gebruikt kunnen worden. Jaarlijks wordt er door de directie een verantwoording opgesteld die in de medezeggenschapsraad besproken zal worden.

Sport en spel

› Wat houdt "Sport & Spel" in?

Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zal er tussen 10.00 en 11.30 uur een half uur aan sport, spel en bewegingsactiviteiten aangeboden worden. Deze lessen worden georganiseerd op het schoolplein, de speelzaal en in de beschikbare ruimtes in de school. Bij de lessen wordt door de leerkrachten gebruik gemaakt van een nog uit te werken jaarplanning. Op het moment dat de leerlingen tijdens de ochtend gymnastiek hebben vervalt dit moment. Bij slecht weer zal er een alternatief programma georganiseerd worden, waarbij zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten die onze gebouwen bieden.

› Waarom "Sport & Spel" op het programma?

In het huidige rooster is er voor de leerlingen ongeveer 60 minuten aan gym ingepland. Dit is ingegeven door de beperkte capaciteit van gymzaal “De Vang”. Het streven van de school is geweest om meer aandacht te hebben voor gezond gedrag en het aantal uren waarin gym- en bewegingsmomenten worden aangeboden. Met de aanleg van het bewegingsplein door het ontvangen van de Schoolplein 14-subsidie en door de renovatie van de speelzaal heeft de school de beschikking over plekken waar leerlingen uitgedaagd zullen en kunnen worden om tot beweging te komen. De rol van de leerkracht en de teamleden is hierbij een belangrijke en in de roosters is er dus tijd gepland om aan de bewegingsbehoefte van de leerlingen te kunnen voldoen.

› Wanneer is het nieuwe schoolplein klaar?
In het voorjaar van 2019 zal het grote plein voor de KyckMar aangelegd gaan worden.

 

 

Meer info op onze website.

Overig

› Heeft u nog een vraag?

Heeft u nog een vraag over de schooltijden? Stuur deze dan naar mr@dekyckert.nl. Na beantwoording plaatsen we uw vraag én het antwoord op deze pagina. 

 

Op deze manier proberen we alle betrokkenen zo goed en helder mogelijk te informeren!

› Wat betekent een continurooster?

Een continurooster is een schoolrooster waar leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan, maar op school blijven. De pauze is korter dan bij een traditioneel schoolrooster, dit betekent dat de leerlingen een kortere schooldag hebben.

› Waarom begint de schooldag al om 08.30 uur?
Aangezien de eerste sport- en spelmomenten om 10 uur plaatsvinden, willen we daarvóór voldoende lestijd hebben voor vakken als rekenen en taal. En door de dag om 08.30 te beginnen kunnen we de verschillende ruimtes zo optimaal mogelijk gebruiken.