Corona

Op deze pagina meer informatie rondom Corona en de scholenopening op maandag 8 februari. Wij volgen hierin de landelijke en regionale wet- en regelgeving en adviezen en de richtlijnen van ons bestuur.

Onderstaande informatie is reeds voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

 

We vragen u om vertrouwen te hebben en dat vertrouwen ook richting de eigen kinderen uit te spreken! We hebben er alles aan gedaan om het onderwijs op een goede wijze te kunnen organiseren. Met elkaar gaan we dit doen en daar hebben we de medewerking van iedereen bij nodig. Vanuit dit vertrouwen ontstaat er ook rust en kunnen we de schoolgang van uw kinderen en onze leerlingen op een positieve wijze vorm gaan geven.

 

Wilt u onderstaand zorgvuldig doornemen met uw kind(eren) zodat ze goed voorbereid op school komen?

Schooltijden en in- en uitgangen

Om met elkaar te zorgen voor een soepele doorstroming in de school beginnen en eindigen we de schooldag op verschillende tijdstippen en gebruiken we verschillende ingangen voor de groepen.

 

Op onderstaande tijden worden de groepen op de afgesproken plaats door de groepsleerkracht 's morgens opgehaald en 's middags teruggebracht:

 

Groepen 1 Groepen 2/3 A+B+C Groep 2/3D
08.20-14.20
(wo: 08.20-12.05)
08.25-14.25
(wo:08.25-12.10)
08.30-14.30
(w0: 08.30-12.15)

Kleine plein

1A: Rechts van hoofdingang

1B: Links van hoofdingang

Kleine plein

23A: Speeltoestel Okidoki

23B: Duikelrekken

23C: Glijbaan

Fietsenstalling bij eigen groep

 

Groepen 4
08.30-14.30 (wo:08.30-12.15)

4A: Gras bij Mariaschool

4B: Voor gekleurde ramen

 

Groepen 56A en 78A Groepen 5/6B en 7/8B Groepen 5/6C en 7/8C
08.20-14.20 (wo: 08.20-12.05) 08.25-14.25 (wo: 08.25-12.10) 08.30-14.30 (wo: 08.30-12.15)

Grote plein

56A hek Vang, 78A hek KyckMar - vooraan

Grote plein

56B hek Vang, 78B hek KyckMar - midden

Grote plein

56C hek Vang, 78C hek KyckMar - achteraan

Groepen schuiven op richting deur als voorgaande groep binnen is.

 

Dit zijn de strikte tijden dat we naar binnen gaan voor het onderwijs, er is dus geen inloop!

De leerlingen lopen als groep met jas en tas naar de klas.

Afspraken bij brengen en halen

 1. Laat uw kind voor het naar school gaan nog naar het toilet gaan en de handen uitvoerig wassen.
 2. Kinderen komen en gaan alleen naar en van school of met maximaal één ouder/verzorger.
 3. Iedereen gaat na schooltijd zo snel mogelijk naar huis, om opstoppingen rondom de school te voorkomen.
 4. Kom lopend of met de fiets en alleen als het echt nodig is met de auto.
 5. Iedereen zorgt ervoor de 1,5 meter afstand te bewaren. Als we elkaar hierop aanspreken, doen we dit  respectvol en reageren we ook respectvol.
 6. Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het schoolplein en de school, tenzij expliciet met de schoolleiding afspraken zijn gemaakt.
 7. Binnen het pand is een looproute gemarkeerd, die te allen tijde door medewerkers, leerlingen en bezoekers gevolgd moet worden.

De leerlingen die na schooltijd naar de noodopvang van de naschoolse opvang gaan, verzamelen in de hal en worden daar om 14.30 uur opgehaald door de medewerker van betreffende opvangorganisatie.

Hygiëne

 • We zorgen voor voldoende zeep, desinfecterende gel en papieren handdoekjes in de groepen en bij de toiletten.
 • Medewerkers en leerlingen wassen regelmatig hun handen volgens eerdere instructies: altijd na toiletbezoek, voor- en na het eten, bij het naar huis gaan.
 • Er zijn desinfectiezuilen geplaatst voor leerlingen, medewerkers en bezoekers bij beide ingangen.
 • Vanzelfsprekend zorgen we zoveel mogelijk voor ventilatie via ons ventilatiesysteem en zetten we ramen (een stukje) open voor en na schooltijd en in de pauzes en zetten de verwarming wat hoger. We laten niemand in de kou zitten.

 • Het schoonmaakbedrijf volgt strikt de landelijke richtlijnen voor schoonmaak in basisscholen.
 • Kinderen van groep 1, 2 en 3 nemen eigen extra kleren mee voor het geval verschoning nodig is. Dit blijft op school in de locker totdat het nodig is.

Bezoekers

 • OBS De Kyckert blijft terughoudend met het ontvangen van bezoekers in de school. Daar waar mogelijk vinden contacten met (nieuwe) ouder(s)/verzorger(s) en externen dus telefonisch of online plaats.
 • Op het moment dat het gewenst is om toch een gesprek op school te laten plaatsvinden zullen de gesprekken plaatsvinden op een plek waar de anderhalve meter gehandhaafd kan worden en waar wij goed kunnen ventileren. Van alle bezoekers verwachten wij dat zij een registratieformulier invullen en dat de handen worden gedesinfecteerd.
 • De LEVO-lessen door gastdocenten vinden op zijn vroegst plaats ná de voorjaarsvakantie.

Jarigen

Wanneer uw zoon of dochter jarig is (geweest), is dit natuurlijk reden voor een klein feestje. Overleg met de leerkracht over de dag waarop er getrakteerd mag worden. We vragen om traktaties ingepakt mee te geven. De jarige gaat niet rond maar de klasgenootjes pakken de traktatie zelf. De kinderen mogen een traktatie meenemen voor de eigen leerkracht en indien gewenst voor de andere medewerkers. Ze zullen niet de klassen rond gaan, maar die traktatie komt in de hal te staan.

Alle medewerkers die op school zijn tekenen de verjaardagskaart die de jarige job aan het eind van de dag mee naar huis krijgt.

Looproutes

De looproutes in school zijn aangepast. Waar we eerst zorgden voor éénrichtingsverkeer, zorgen we nu dat er geen verkeersstromen zijn door de verschillende units heen. De trappen worden nu dus in twee richtingen gebruikt om de units 5/6 en 7/8 te bereiken.

De leerlingen van de groepen 4 gebruiken alleen de grote trap in de KyckMar en niet de tussentrap.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Medewerkers dragen in de gangen en buiten een mondkapje én bewaken de onderlinge afstand van anderhalve meter.
 • Er zijn preventieschermen en faceshields beschikbaar voor medewerkers die daar behoefte aan hebben.
 • Scholen krijgen het dringende advies om kinderen in groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas. Als school kunnen en willen we dit niet verplichten, we dringen er bij ouders én leerlingen op aan dit advies op te volgen. Leerlingen in lagere groepen mogen een mondkapje dragen.

Onderwijsinhoudelijke aanpassingen

 • Voorlopig werken wij in de groepen 5/6 en 7/8 niet groepsdoorbroken, maar blijven de leerlingen in hun eigen "stamgroep". Wij werken dus in combinatiegroepen. Dit gaat wellicht tijdelijk ten koste van de onderwijskwaliteit maar komt ten goede aan de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Bovendien geeft het enige ruimte voor inzet van medewerkers.
 • De Cito-toetsen worden op z'n vroegst afgenomen nadat de leerlingen twee weken fysiek onderwijs op school hebben gevolgd. Nadere informatie volgt nog.
 • De komende periode ligt de focus op sociaal-emotionele ontwikkeling en (vanaf groep 3) basisvakken rekenen, taal/spelling en technisch en begrijpend lezen.
 • In deze periode is er geen bewegingsonderwijs in de gymzaal, om te voorkomen dat de vakleerkracht met alle leerlingen van school in contact komt en hiermee beperken we de verkeersstromen door de school. Hiermee is de vakleerkracht op een andere wijze inzetbaar in de school, bijvoorbeeld voor bewegingsactiviteiten op de schoolpleinen voor, tijdens en na de pauze.
 • Er is ook geen bewegingsonderwijs in de groepen 1 /2 /3 in de speelzaal.
 • Kleine groepjes leerlingen kunnen buiten de groep extra instructie en begeleiding krijgen wanneer dat volgens medewerkers nodig is.

Buitenspelen

We zullen bij het buitenspelen in de pauzes, met alleen leerlingen van de eigen groep, niet alleen gebruikmaken van onze pleinen, maar ook van bijvoorbeeld de parkeerplaats Waterman, de natuurtuin en de ruimtes die de school ter beschikking heeft. De vakleerkracht bewegingsonderwijs zal tijdens het buitenspelen verschillende activiteiten aanbieden.

Anderhalve meter afstand

 • Medewerkers onderling blijven anderhalve meter afstand houden.
 • Medewerkers houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van de leerlingen in de hogere groepen.
 • In de bovenbouwgroepen is een "leerlingvrije zone" gecreëerd waarin alleen de leerkracht zich begeeft.
 • De leerlingen nemen hun jas en tas mee in de klas om opstoppingen bij de lockers te voorkomen. Op aanwijzing van de leerkracht kunnen ze hun jas en tas naar de locker brengen.

Gezondheid

 • Leerlingen met verkoudheidsklachten blijven thuis en kunnen getest worden. Bij een negatieve testuitslag en na 24 uur volledig klachtenvrij zijn kinderen weer van harte welkom op school.
 • Absenties worden doorgegeven via Social schools, wanneer in een gezin Corona voorkomt, wordt de directie hierover geïnformeerd via Social schools.
 • Wanneer een leerling positief test op Corona, gaan de hele (stam)groep en de leerkracht in quarantaine voor tien dagen. Na vijf dagen kunnen de leerlingen en leerkracht getest en mogen bij negatieve testuitslag weer naar school. Wie niet getest wordt, blijft nog vijf dagen langer thuis en mag, indien volledig klachtenvrij, daarna naar school.
  Tijdens de eerste vijf dagen verzorgt de leerkracht thuisonderwijs zoals eerder. Tijdens de tweede vijf dagen richt de leerkracht zich op het onderwijs op school en kunnen thuisblijvers zonder instructie en begeleiding door de leerkracht aan de slag met zelfstandig werk (tenzij er een extra leerkracht beschikbaar is)
 • Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt deze indien mogelijk intern vervangen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, schakelen we over op thuisonderwijs zoals tijdens de scholensluiting. Afhankelijk van de beschikbaarheid van een medewerker is er dan wel of geen instructie en begeleiding.
 • Wanneer de overheid bepaalt dat leerlingen op school getest zullen gaan worden, wordt u daarover vanzelfsprekend via de media én vanuit school geïnformeerd. Op dit moment is dit NIET aan de orde.
 • Het vaccineren van kinderen op school is op dit moment NIET aan de orde.

Chromebooks groep 3 t/m 8

 • Om te zorgen dat we in geval van quarantaine kunnen overschakelen op thuisonderwijs, nemen de leerlingen nemen elke dag  hun opgeladen(!) Chromebook in een aparte stevige tas mee naar school en na schooltijd mee naar huis. Dit is een andere tas dan de tas voor eten en drinken. De oplader blijft thuis.
 • Belangrijk: De kinderen zorgen zelf voor oortjes - er worden geen koptelefoons van school gedeeld.

Tenslotte

 • Zorg voor een echt dikke trui of dik vest in het kluisje op school, met een lage buitentemperatuur en de noodzaak tot ventileren kan het iets frisser zijn in de klas.
 • Wanneer u uw kind, zonder dat het gezondheidsklachten heeft, niet naar school wilt laten gaan, neemt u hierover contact op met de directie om samen naar een oplossing te zoeken. De school kan verplicht worden de leerplichtambtenaar te informeren.
 • Nu de school weer geopend wordt, is er geen sprake van noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep of kwetsbare leerlingen. Kinderen worden niet opgevangen in andere groepen.  We mogen immers geen leerlingen van verschillende groepen bij elkaar in één lokaal ontvangen én medewerkers mogen niet in contact komen met leerlingen uit verschillende groepen. Er zullen enkele zeer specifieke situaties zijn waarin maatwerk echt nodig is. In dat geval vragen we u contact op te nemen met de directie via Social Schools.
 • Er vinden vooralsnog geen excursies en geen naschoolse activiteiten plaats.